سبک زندگی Lifes Style

آداب و رسوم عامیانه از گذشته تا امروز

برخی باورهای قدیمی روستای برج محمد و ورزگ

  • ۹۷۹

درس مبانی آموزش مطالعات اجتماعی
استاد: استاد حقیقی
دانشجو: زهرا شبانی
رشته: آموزش ابتدایی
پردیس: امام سجاد)ع(/ مرکز بنت الهدی صدر فردوس
1400/8/30 :تاریخ
موضوع: یک پدیده اجتماعی 

برخی باورهای قدیمی روستای برج محمد
روستا: برج محمد مادر: رقیه نیکوروش. 48 ساله
1 .قُرت : پالتوی مردانه بلندی که از جنس پنبه است
۲ .چهارشنبه ها از خانه خود بیرون نمی رفتند و اعتقاد داشته اند اگر بیرون بروند اتفاق 
ناخوشایندی خواهد افتاد.
۳ .اگر کسی در آینه شکسته شده نگاه کند بختش بسته میشود و آن را خوب نمی دانستند.
4 .بعد از مراسم عقد عروس پای داماد را لگد می کند.
5 .اینکه فنجان یا لیوانی از دست کسی بیفتد و بشکند را خوش یمن میدانند.
6.اگر فرزندان کسی دوقلو باشند و یکی دختر و یکی پسر باشد تا چهل روز به خانه او نمی روند.
7 .وقتی که عروس را به خانه خودش می برند مادر عروس همراه عروس نباید برود.
8 .در روز ۲7 ماه رمضان نان می پخته اند و چندتا از نان هارا نگه می دارند تا با گوشت عید قربان 
بخورند.
9 .رسم بوده است که هر سال فقط روز عید نوروز برنج بپزند.
10 .در روز عید قربان دست های خود را داخل خون های قربانی عید می زدند تا انگشت هایشان 
سالم بماند.
11 .اگر کالغی باالی بام خانه کسی غار غار کند مقتقدند که خبر بدی خواهند شنید یا کسی 
فوت خواهد کرد.
1۲ .زمانی که برای عروس نشان می بردند عروس حق نداشته که تا زمانی که عقد نکرده اند با 
داماد جایی برود.
 
روستا:ورزگ زن عمو: سکینه برات نژاد. ۳۳ ساله
1.شنبه و چهارشنبه به عیادت بیمار نمیروند.
۲.در هنکام گل های زعفران رسم داشتند که هر شب به خانه یک نفر بروند.
۳ .در ماه مبارک رمضان دوره قرآن می گرفتند و سوره فتح که به هر کس می افتاد باید به بقیه 
حنا میداد و سوره توحید که به هر کس می افتاد آش می پخت و سوره الرحمن به هر کس می 
افتاد باید شیرینی میداد.
4 .فقط برای فرزند اول مادر عروس باید سیسمونی تهیه کند